Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по класически и нови филологии / Конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по професионално направление 2.1. Филология (Тюркология и алтаистика; Общо и сравнително езикознание), обявен в ДВ, 88/13.10.2020 г.

   

Кандидат: доц. д-р Милена Петрова Йорданова

 

Председател на научното жури: проф. д-р Ирина Николаева Саръиванова

 

Резюмета и авторска справка за приносния характер на научните трудове

 

Рецензии:

 

Становища:

 

 

Научните трудове и материалите по обявения конкурс за професор по професионално направление 2.1. Филология (Тюркология и алтаистика; Общо и сравнително езикознание) са на разположение в Катедрата по тюркология и алтаистика, ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79, както и публикувани на Интернет-страницата на Университета.

 

Заседанието на научното жури ще се състои на 17 февруари 2021 г. /сряда/ от 14.00 ч. в електронна среда Мудъл на следният линк:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=456849