Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за професор по професионално направление 7.3. Фармация (Фармакогнозия и фитохимия), обявен в Държавен вестник, бр. 27 от 27.03.2018 г.