Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия – органичен катализ), обявен в ДВ, бр. 52 от 2.07.2019 г.

   

Кандидат: доц. д-р Християн Александров Александров

 

Материали:

Рецензии:

  • проф. д-р Анела Николова Иванова – ФХФ,СУ; BG ENG
  • проф. д-р Наташа Средкова Трендафилова – ИОНХ, БАН; BG ENG
  • проф. дхн Таня Стоянова Христова – Цончева – ИОХЦФ, БАН; BG ENG

Становища:

  • проф. дхн Тодор Минков Дудев - ФХФ, СУ; BG ENG
  • проф. д-р Николай Георгиев Василев – ИОХЦФ, БАН; BG ENG
  • проф. д-р Юрий Ангелов Кълвачев – Институт по катализ, БАН; BG ENG
  • доц. д-р Момчил Димитров Димитров - ИОХЦФ, БАН; BG ENG