Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки /Биофизикохимия/, обявен в ДВ, бр. 21 от 18.03.2016 г.