Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за "доцент" по професионално направление 7.3. Фармация (Технология на лекарствените форми), обявен в ДВ бр. 63/30.07.2021 г.