Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за доцент по професионално направление 7.3. Фармация (Фармацевтична химия), обявен в ДВ, бр. 23 от 17.03.2017 г.