Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности

   

Факултет по химия и фармация - архив конкурси

Конкурс за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, Неорганична химия, обявен в ДВ бр. 41/01.06.2012 г.

Кандидати: гл.ас. д-р Каролина Илиева Папазова и гл. ас. д-р Георги Георгиев Йорданов

Конкурс за професор по Теоретична химия, 01.05.01, обявен в ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 г.

Кандидат: доц. д-р Аля Таджер

Кандидатурата е одобрена в сила от 1 юни 2011 г.