Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Вяра и живот / Квалификационна характеристика

   

 

  • 1. Насоченост, образователни цели

Магистърската програма цели да подготви специалисти с насоченост главно в областта на Историческото и Систематическото богословие, чиито дисциплини ще допринесат за професионалната църковна и обществена ориентация на студентите. В процеса на обучение програмата предлага задълбочено и систематизирано запознаване с проблеми, свързани с вероучението и духовно-нравствения живот на християните в Църквата и с всички въпроси отнасящи се до църковно-социалното поведение на личността в съвременното общество. Същевременно магистърската програма цели подготвянето на специалисти със способности за ефективна професионална реализация и кариера в динамично развиващата се и глобализираща се среда.

  • 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Магистърската програма „Вяра и живот“ се предлага в два варианта – за неспециалисти в четири семестъра и за специалисти в два семестъра в редовна и задочна форма на обучение. Първите два семестъра са базисни и са предназначени за студентите неспециалисти, в които те усвояват фундаментални дисциплини от четирите дяла на богословието, а профилиращият модул обхващащ трети и четвърти семестър е предназначен за специалисти богослови и неспециалисти.
Приемът на студенти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по теология, като за обучение срещу заплащане кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена степен на висше образование по теология не по-нисък от добър. С всички кандидати-специалисти(с диплома за бакалавър по Теология) се провежда устен изпит по определен конспект, а с неспециалистите - събеседване по въпроси, касаещи общата култура на кандидатите. Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира като сума от оценката от устния изпит( и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити). Квалифицираната фундаментална и специализираща подготовка се постига чрез изучаването на задължителни и избираеми дисциплини. Завършването на обучението в МП „Вяра и живот“ става със защита на магистърска теза или писмен държавен изпит.

  • 3. Професионални компетенции

Завършилите МП „Вяра и живот“ са в състояние:
- да извършват своите дейности в духа християнската вяра и морал и в съответствие с високите изисквания, отправени към тях от съвременното общество;
- да изградят подходи за професионална дейност и обществена адаптация в съответствие с придобитата специалност и спецификата на магистърската програма;
- да изградят у себе си система от богословски знания, теоретични и практически умения, приложими в църковно-обществената им работа;
- да притежават способност да поддържат знанията си на ниво в съответствие с развитието на православната богословска наука с цел устойчиво професионална развитие.
Магистърската програма „Вяра и живот“ иманентно съдържа перспективност и престижност, което я прави привлекателна за младите хора, търсещи своята реализация в контекста на актуалните научни критерии и духовните ценности на християнския свят.

  • 4. Професионална реализация

Възможностите за реализация на завършващите студенти придобили образователно-квалификационната степен “магистър“ в програмата „Вяра и живот“ са:
- служители в системата на Българската православна църква – БП;
- служители в църковната и гражданската администрация;
- експерти в неправителствени организации и сдружения, работещи по проблеми свързани с вероизповеданията, религиозните права и свободи, църковно-социалните дейности;
- да продължат своето образование в образователната и научна степен „доктор“;
- да участват в различни програми за продължаващо обучение.