Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Религия и образование / Квалификационна характеристика

   
  • 1. Насоченост, образователни цели

Магистърската програма “Религия и образование” се организира и провежда по инициатива на Катедрата “Систематическо и практическо богословие” към Богословския факултет (БФ) на СУ “Св. Климент Охридски”.
Предложената програма разглежда теоретическите, практическите и прагматичните аспекти на религиозното образование и възпитание в общообразователните училища и се предлагат критерии за анализ на целите, методите и нагледните средства на религиозното обучение.
Към целите на програмата спада също и опитът да се направят теоретичните изследвания плодотворни по отношение на възможното им практическо приложение.

  • 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Приемът на студенти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” с успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-малък от добър. Класирането става по низходящ ред на съзтезателния бал, който се формира средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).
Студентите-неспециалисти започват с подготвителен модул в рамките на два семестъра (360 ч. – 60 кредита) задочно обучение. След успешното приключване на подготвителния модул обучението продължава в профилиращия модул, който е в рамките на два семестъра. В него се включват и приетите студенти-богослови (с дипломи за висше образование по теология и придобита педагогическа правоспособност). В този модул са заложени 6 задължителни дисциплини, които приключват със семестриален изпит, и минимум 2 от 13 избираеми дисциплини, които завършват с текуща оценка.
Профилиращият модул е в рамките на два семестъра (320 ч. – 45 кредита). В този модул са заложени 6 задължителни дисциплини, които приключват със семестриален изпит, и минимум 6 от 13 избираеми дисциплини, които завършват с текуща оценка.
Обучението завършва с магистърска теза или писмен държавен изпит и интегриран практико-приложен изпит (за придобиване на професионална квалификация учител по "Религия")

  • 3. Професионални компетенции

Завършилите магистърската програма “Религия и образование” получават богословска научно-теоретическа подготовка и задълбочена специализирана дидактическо-методическа подготовка, която им позволява да:
- Подготвят и провеждат успешно учебния процес по предмета «Религия» в общообразователните училища.
- Подготвят и провеждат успешно обучението по вероучение в прицърковните училища и центрове.
- Да анализират точно и вярно теоретическите тенденции и насоки на учебно-възпитателната работа с ученици и възрастни

  • 4. Професионална реализация

- Учителки и учители във всички общообразователни училища, в които се преподава предмета «Религия».
- Учителки и учители по вероучение към енорийските образователни центрове.
- Специалисти по вероучение и катехизация към епархийските образователни центрове.
- Учители в духовните средни училища на Българската православна църква.
- Получават право да продължат обучението си в ОНС «Доктор».