Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биотехнологии / Екологична биотехнология / Кандидатстване

   

Ръководител: доц. д-р Ирина Шнайдер
тел: 02 8167 289
е-mail: i.schneider@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл. ас. д-р Михаела Белухова
тел.: 02 8167 214
е-mаil: mihaela.kirilova@uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за завършили ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър от професионални направления: биотехнологии, Биологически науки, Химични технологии, Науки за земята, педагогика на обучението по: биология и химия, география и биология, и биология и английски език)

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и обучение срещу заплащане)
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: биотехнологични методи в екологията или екология и ООС, или хидробиология, или микробиология, или Биотехнологични методи за ООС, или Биотехнология, или Биомениджмънт и устойчиво развитие, или Управление на водите, или Биологичен контрол и управление на водопречистването, или друга, по преценка на ръководителя на магистърската програма.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от: а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование; б) оценката по балообразуващата дисциплина; в) оценката от изпит по Екологична биотехнология пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Учебният план е осъвременен вариант на успешно приключил образователен проект TEMPUS, реализиран с участието на два български и пет западноевропейски университета, конструиран е по моделите на Бизнес администрация в екотехнологиите и дуалната система. Завършилите успешно магистърската програма получават професионална квалификация Биотехнолог /Екологична биотехнология/. В хода на обу- чението студентите целево допълват природонаучните си и технологични знания, умения и професионални компетентности с най-съвременните елементи на биоикономиката, кръговата икономика, техническите науки и мениджмънта, имащи отношение към проблемите за опазване и управление на околната среда и природните ресурси. Организацията на обучителния процес позволява лекционните, семинарните занятия, представянето на проектите и изпитите да се провеждат присъствено и/или в електронна среда

 

Обучаващите се магистри имат възможността да работят по създа- ването и мащабирането на иновационни екобиотехнологии, развиващи се във функциониращия Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, енергия, отпадъци за кръгова икономика”, изграден по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Под ръководството на ментори, магистрите специализирано изграждат ключови компетентности и квалификации – работа в екип по реални проблеми, предприемачески умения, конструиране и управление на фирмени и изследователски проекти, развиват иновационния си потен- циал в областта на екотехнологиите, придобиват важни мениджърски и социални умения за вграждане в технологичен екип. На студентите се осигурява стаж в партниращи на магистърската програма екологични фирми. Магистрите имат възможност да обменят професионален опит и мнения във функциониращия Алумни Клуб във Facebook и при желание да реализират част от обучението си в чуждестранен университет по програмата Еразъм. Дипломираните магистри могат да разчитат на успешна професионална реализация в екотехнологични фирми, пречиствателни станции, заводи за обработка на отпадъци, регионални инспекции по опазване на околната среда, държавни, кооперативни и частни фирми и институции, научно-изследователски институти, центрове за компетентност и за върхови постижения, академични институции, чийто предмет на дейност има отношение към състоянието и експлоатацията на природните ресурси, кръговата икономика, ресурсната и еко-ефективността на фирмите. Завършилите магистри получават знания, умения, компетентности и квалификация за управление на проекти, комерсиализация на иновации и създаване на стартиращи компании в областта на екотехнологиите и биоикономиката, както и отлична база за продължаването на обучението си в докторска степен.

 

Теми за събеседване по Екологична биотехнология

При събеседването студентите решават проблеми по зададена задача, съобразно материала в посочените теми. Изпитът е писмен. Оценява се професионално решение на проблема, творчество, комбинативност, оригиналност.

1. Роля на биотехнологичните методи при опазването и възстановяването на околната среда. Приоритети и стратегически задачи в тази област.

2. Технологичен цикъл на водата. Критични места и проблеми. Самопречистване на водите и пречистване в пречиствателни станции.

3. Обща схема на пречиствателна станция за отпадъчни води от класически тип. Процеси в биобасейните и биофилтрите.

4. Биологични системи, ангажирани в пречистването на водите в пречиствателните станции. Структура и функции на активната утайка и на биофилма.

5. Обработване на излишни утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води – основни принципи, методи и фактори, влияещи върху процесите. Оползотворяване на обработените утайки.

6. Трите големи направления в екологичната практика, институционална и фирмена дейност – консервация, реставрация, биоремедиация.

7. Биотехнологично третиране на силно замърсени природни ресурси. Биоремедиация на води, седименти, утайки, растителна и животинска биомаса. Принципни основи на отстраняването на тежки метали и органични ксенобиотици.

8. Показатели и методи за контрол на процесите в екологичната биотехнология. Средства за контрол. Контрол чрез технологични, физикохимични, микробиологични и ензимологични параметри.

9. Компостиране на отпадъци – същност, суровини, основни етапи в технологичния процес. Алтернативни енергоносители на биотехнологична основа и възобновяеми енергийни източници.

10. Глобални проблеми на устойчивото развитие – промени в климата, засушавания, наводнения, замърсяване на водите, почвите и въздуха, опазване на биоразнообразието и идеи за тяхното изследване в научно-приложни проекти.