Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Паразитология / Кандидатстване

   

Ръководител: доц. д-р Илиян Илиев
тел.: 02 8167 374
е-mail: iliyan_lazarov@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл.ас. д-р Славка Георгиева
тел.: 02 8167 251
е-mail: sgeorgieva@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври или магистри от професионални направления: Биологически науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по: биология и химия, география и биология и биология и английски език, Медицина, Аграрни науки и ветеринарна медицина)

Форма на обучение: редовна
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Зоология на безгръбначните животни или Зоология I част, Функционална и структурна зоология, Структурна и функционална зоология I.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от:
а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование;
б) оценката по балообразуващата дисциплина;
в) оценката от изпит по Паразитни безгръбначни животни пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
|в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Цели на програмата: Да дава задълбочени познания в областта на паразитологията, които включват: произход и еволюция на паразитизма и адаптации към паразитен начин на живот; систематика, видов състав, разпространение и патогенитет на паразитите с ветеринарно-медицинско значение; особености на жизнените цикли на паразитите и взаимоотношения паразит–гостоприемник; особености на инвазионните процеси с оглед възможности за санитарно-паразитологичен контрол; основни методи за установяване на паразитите и диагностициране на заболяванията, които причиняват.

Квалификационна характеристика: Завършилите магистратурата получават подготовка, която им позволява: да работят във всички научноизследователски институти и лаборатории с паразитологична насоченост; да извършват самостоятелна научноизследователска работа; да извършат цялостно паразитологично изследване за диагностициране на паразитози, което включва: вземане на проби за анализ; изолиране и идентифициране на паразитите; установяване на степента на инвазия на гостоприемниците; препоръки за профилактика и борба.

Възможности за реализация: Познанията и уменията, които получават студентите, им дават възможност да работят в: растително-защитни лаборатории за установяване и контрол на паразити по растенията; ветеринарни и болнични заведения за диагностициране на паразити по животните и човека; да осъществяват контрол за наличие на паразити в хранителни суровини и продукти и да работят в различни подразделения на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).

 

Теми за събеседване по Паразитни безгръбначни животни

1. Паразитни едноклетъчни животни (подцарство Protozoa). Морфологични, физиологични, биологични и екологични особености във връзка с паразитния начин на живот. Размножаване и жизнени цикли. Систематичен преглед на патогени с медицинско и ветеринарно значение.

2. Паразитни плоски червеи (тип Plathelminthes). Еволюционни, морфологични и физиологични адаптации към паразитизъм в зависимост от локализацията им (ектопаразити, ендопаразити - празнинни, тъканни и кръвни).

3. Паразитни плоски червеи (тип Plathelminthes). Особености в размножаването, типове ларвни стадии, жизнените цикли (редуване на поколения, смяна на гостоприемници). Хелминти с медицинско и ветеринарно значение.

4. Паразитни кръгли червеи (тип Nemathelminthes). Основни морфологични, биологични и екологични особености на зоо- и фитохелминтите. Типове размножаване и жизнени цикли. Паразитни нематоди с медицинско, ветеринарно и селскостопанско значение.

5. Морфо-анатомични и физиологични адаптации на отделни групи членестоноги (тип Arthropoda) към паразитен начин на живот в зависимост от връзката с гостоприемника и локализацията им. Размножаване, жизнени цикли, разпространение и стопанско значение на паразитни ракообразни (клас Crustacea), паразитни кърлежи (клас Arachnida) и паразитни насекоми (клас Insecta).

Събеседването е по една или няколко от посочените теми с цел да се проверят необходимите базисни знания в съответната област и мотивацията на кандидатите за магистърската програма.