Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '08 / Такси за участие в кандидатстудентски изпити

   

І. Такси за участие в ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ кандидатстудентски изпити
Кандидат-студентите да заплащат такса в размер на 20 лв. за всеки изпит.
Внесената такса за кандидатстване не се възстановява.
От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст); инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН; и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.
Таксата за кандидатстудентските изпити може да бъде внесена и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски”:
БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Задължено лице (вносител): трите имена на кандидат-студента

или платена Онлайн.

ІІ. Такса за участие в РЕДОВНИТЕ кандидатстудентски изпити
1. Кандидат-студентите заплащат такса в размер на 20 лв. за всеки изпит.
2. Такса в размер на един изпит заплащат:
2.1. Лауреати и първенци на международни и национални олимпиади и участници в национални състезания, получили оценка, която се признава за резултат от кандидатстудентския изпит. Тези кандидати подават документи и заплащат такса в зала № 241, северно крило на Ректората, ІІ етаж;
2.2. Желаещи да ползват оценка от държавен зрелостен изпит, без да се явяват на конкурсни изпити, които подават документи и заплащат такса в зали №№ 243, 255 и 256 на Ректората, северно крило, ІІ етаж;
2.3. Желаещи да ползват оценка, получена на предварителните изпити и които няма да се явяват на основната кандидатстудентска кампания - подават документи и заплащат такса в зали №№ 243, 255 и 256 на Ректората, северно крило, ІІ етаж;
2.4. Кандидатстващите по чл. 26, ал. 1, 2, 3 и 4 от Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2008/2009 година заплащат такса в размер на 20 лв., при условие че няма да се явяват на кандидатстудентски изпити. Тези кандидати подават документи и заплащат такса в зала № 241, северно крило на Ректората, ІІ етаж.
3. Внесената такса за кандидатстване не се възстановява.
4. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН, и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.
5. Таксата за кандидатстудентските изпити може да бъде внесена и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СУ “Св. Климент Охридски”:
БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ ”Св. Климент Охридски”
Задължено лице (вносител): трите имена на кандидат-студента

или платена Онлайн.