Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '08 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2008/2009 година / Записване на новоприетите студенти

   

Чл. 39. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора най-късно до 21 август. (2) Новоприетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят придобитите права. (3) Приетите за специалността Славянска филология допълнително се разпределят по езици според състезателния бал и изявеното желание. Чл. 40. При записването си новоприетите студенти представят: 1. Диплома за завършено средно образование, която се съхранява в отдел “Студенти” на съответния факултет до края на следването; 2. Лична карта; 3. Три снимки с формат 4/6 сантиметра. 4. Комплект документи за новоприети студенти (по образец); 5. Квитанция за платена такса за обучение; 5.1. При напускане преди началото на учебната година, срещу представяне на оригиналната квитанция се възстановяват 90% (деветдесет на сто) от внесената семестриална такса; 5.2. След започване на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява. Чл. 41. Приетите студенти и заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс, не запазват студентските си права.