Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '08 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2008/2009 година / Предварителни кандидатстудентски изпити

   

Предварителни кандидатстудентски изпити

Чл. 4. (1) За учебната 2008/2009 г. Университетът организира предварителни кандидатстудентски изпити по история на България, география на България, математика, биология и журналистика - писмен.
(2) Предварителните кандидатстудентски изпити се провеждат по програмите, валидни и за редовната кандидатстудентска сесия. За предварителния изпит по математика е валидна програмата за изпита по математика I.
Чл. 5. На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят както лица, завършили средното си образование предходни години, така и завършващи през 2008 г.
Чл. 6. Датите за провеждане на предварителните изпити са:
1. История на България - 11.05.2008 г. (неделя) с начален час 9.00 ч.;
2. Математика – 18.05.2008 г. (неделя) с начален час 9.00ч.;
3. Биология – 25.05.2008 г. (неделя) с начален час 9.00 ч.;
4. География на България – 08.06.2008 г. (неделя) с начален час 9.00 ч.;
5. Журналистика – писмен – 08.06.2008 г. (неделя) с начален час 9.00 ч.
Чл. 7. (1) За участие в предварителните кандидатстудентски изпити се подават следните документи:
1. Картонче за участие в предварителните кандидатстудентски изпити. Картончето се получава след заплащане на таксата при регистрация за издаване на входящ номер;
2. Лична карта;
3. Квитанция за платена такса за участие в предварителните изпити.
3.1. Таксата за предварителните кандидатстудентски изпити може да се внася и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ “Св. Климент Охридски” (вж. приложение № 4).
(2) Документите по ал. (1) се подават в Учебен отдел на Ректората от 24.03. до 22.04.2008 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа.
(3) Документи могат да се подават и в офисите на фирми в страната до 20 април (вж. приложения № 5 и № 6).
Чл. 8. (1) Кандидат-студентите, явили се на предварителните конкурсни изпити, могат да се явят и на конкурсните изпити от основната кандидатстудентска сесия (вж. приложение № 1).
(2) За предварителните кандидатстудентски изпити важи раздел “Състезателни изпити” от настоящия Правилник.
Чл. 9. (1) Оценките, получени на предварителните изпити, участват при балообразуването равностойно с оценките, получени на основната кандидатстудентска сесия.
(2) В балообразуването участва по-високата оценка, независимо кога е получена – на предварителната или на основната кандидатстудентска сесия.
Чл. 10. (1) Резултатите от предварителните конкурсни изпити участват при формирането на бала и важат за класирането само ако кандидатите отговарят на изискванията на настоящия Правилник.
(2) Кандидати, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали кандидатстудентски документи в регламентираните в чл. 15, ал. (1) срокове, губят право да участват в конкурса.
(3) След обявяване на резултатите от предварителните изпити кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в двудневен срок. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер.