Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '08 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2008/2009 година / Образуване на състезателен бал

   

Чл. 24. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите се образува като сума от конкурсните оценки, умножени със съответен коефициент и балообразуващите оценки от дипломата за средно образование (вж. приложение № 2). (2) Оценки от държавни зрелостни изпити се признават за резултат от кандидатстудентски изпити, съгласно приложение № 3. (3) Ако кандидатстващите по ал. (2) се явят и на съответните кандидатстудентски изпити, в балообразуването участва най-високата оценка. (4) При образуване на състезателния бал се взима от дипломата за средно образование по-високата оценка от държавните зрелостни изпити и от задължителната подготовка. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка. (5) Когато балът се образува с оценка по чужд език, участва най-високата оценка по чужд език от дипломата за средно образование (без оценките от профилираната, професионалната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка). (6) Ако кандидат-студентът е издържал успешно повече от един алтернативен за дадена специалност изпит, в балообразуването участва най-високата оценка. (7) Ако кандидат-студентът е положил успешно изпитите от предварителната и основната кандидатстудентска сесия, в балообразуването участва по-високата оценка. Чл. 25. (1) На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски език, испански език, английски език, немски език, история и цивилизация и философия се признава оценка отличен (6.00) от съответния конкурсен изпит. (2) На първенците от националните олимпиади по математика и информатика, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсните изпити по математика и важи за балообразуването за специалностите във Факултета по математика и информатика. (3) На първенците от националните олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от съответния конкурсен изпит и важи за балообразуването само за специалностите във Физическия факултет. (4) На първенците от националните олимпиади по химия и опазване на околната среда, физика, астрономия, математика, информатика и информационни технологии, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсните изпити по химия, физика и математика и важи за балообразуването само за специалностите в Химически факултет. (5) На първенците от националната олимпиада по биология и здравно образование, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по биология и важи за балообразуването за специалностите в Биологически факултет. Чл. 26. (1) На кандидат-студентите, завършили НГДЕК и защитили дипломна работа с оценка отличен (6.00) в съответния профил пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски”, тази оценка се признава за резултат от писмения изпит по съответния предмет, при условие че средният успех от дипломата е не по-нисък от мн. добър (5.00) (това не се отнася за учениците от профил “Български език и литература”). (2) До шест кандидат-студенти, защитили дипломна работа с оценка отличен (6.00) в профил “История”, тази оценка се признава за резултат от писмения изпит за специалностите в Историческия факултет. При равни резултати от защитата, окончателното класиране се извършва въз основа на състезателен бал, формиран от общия успех от дипломата за средно образование и оценките по история, български език и литература от дипломата. (3) На кандидат-студентите, защитили дипломна работа с оценка отличен (6.00) в профил “Философия и култура”, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по философия за специалностите Философия, Културология и Социология. (4) На завършилите НПМГ и положили зрелостен изпит пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски” с оценки, не по-ниски от отличен (5.50) по математика, мн. добър (5.00) по география и физика и мн. добър (4.50) по химия и по биология, тези оценки се признават за резултат от писмения изпит по съответния предмет, при условие че средният успех от дипломата е не по-нисък от мн. добър (5.00). Получените оценки от зрелостните изпити по биология и химия не се признават за специалност Медицина. Чл. 27. (1) На кандидат-студентите, получили оценки не по-ниски от мн. добър (5.00) на националното състезание по Физика, тези оценки се признават за резултат от конкурсния изпит по физика. (2) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50) на националното състезание по Природни науки и екология и на националното състезание по Химия и опазване на околната среда, тези оценки се признават за резултат от конкурсния изпит по химия, валиден само за специалностите от Химическия факултет. (3) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50) на националното състезание по Природни науки и екология, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по биология и важи за специалностите от Биологическия факултет. Чл. 28. (1) Кандидатстващите по реда на чл. 26, ал. (2) и (3) могат да положат кандидатстудентски изпити, като получената оценка става балообразуваща за други посочени от тях специалности. (2) Правата по чл. 25 се ползват от кандидати, завършващи средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Правата по чл. 26 и чл. 27 се ползват в годината на завършване на средното образование. (3) Ако кандидат-студентите по чл. 25, ал. (2), (3), (4) и (5), чл. 26, ал. (4) и чл. 27 се явят и на съответните кандидатстудентски изпити (предварителна и/или редовна сесия), в балообразуването участва най-високата получена оценка. Чл. 29. Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидат-студентите: 1. Издържали успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали кандидатстудентски документи съгласно регламентираните в чл. 15, ал. (1) срокове. 2. На които липсва някоя от балообразуващите оценки в дипломата за средно образование (вж. приложение № 2). 3. Които имат оценка от държавен зрелостен изпит по-ниска от добър (4.00) за специалности от Химически факултет, за които тези оценки се признават за резултат от конкурсните изпити. 4. На които оценката по български език и литература от дипломата за средно образование е по-ниска от добър (4.00) и кандидатстват за специалности във Факултета по журналистика и масова комуникация. 5. Получили оценка слаб (2.00) или неявили се на който и да е от състезателните изпити за дадена специалност. 6. С анулирана писмена работа по чл. 20, ал. (6), (7) и (8) независимо от резултатите от другите конкурсни изпити и независимо от това кога е анулирана работата – на предварителната или на редовната кандидатстудентска кампания.