Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '08 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2008/2009 година / Допълнителни разпоредби

   

§ 1. За проявена недобросъвестност и неспазване на установения ред от членовете на комисиите при обработката на кандидатстудентските документи, оценяването на писмените работи и записването на новоприетите студенти, на виновните лица се налага дисциплинарно наказание. § 2. На определените със заповед на Ректора квестори, неявили се на даден конкурсен изпит, не се изплаща трудовото възнаграждение за съответния ден и размерът на добавката от собствени средства на Университета за период от един до три месеца. § 3. Определените със заповед на Ректора председатели на изпитни комисии остават ангажирани до окончателното приключване на съответния изпит, включително и в периода за идентифициране на писмените работи от кандидатите. § 4. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, или направили опит или да заблудят приемните комисии или ръководството на Университета, се отстраняват от участие в конкурса и при необходимост се уведомява Прокуратурата. Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от висшето училище, независимо от курса на обучение и се уведомява Прокуратурата. § 5. Молби и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до Ректора в срок до 22 август. След тази дата молби и жалби не се приемат. Към молбите се прилагат необходимите документи-оригинал и фотокопие за удостоверяване на всеки конкретен случай. Ректорът решава кандидатстудентските молби и жалби в съответствие с настоящия Правилник и със Закона за висше образование. § 6. До 29 август се разглеждат постъпилите молби от неприети кандидати: кръгли сираци (до 25-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с три и повече деца, както и близнаци в случаите, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление в Софийския университет и един от тях е приет за студент. В тези случаи кандидатите трябва да са положили успешно кандидатстудентските изпити. В рамките на утвърдените места за прием на студенти, на тези кандидати се предлага да се запишат в специалност, за която имат състезателен бал равен или близък до бала на последния класирал се в специалността кандидат. § 7. За попълване на незаети след окончателното класиране места в някои специалности, за които се кандидатства само с конкурсен изпит има възможност да участват алтернативни на изпитите оценки от държавни зрелостни изпити. Решението се взима от централната комисия за кандидатстудентската кампания. § 8. Задължение на фирмите по набиране на кандидатстудентски документи е да се отчитат по договореност 24 часа преди приключването на приема на документи за Университета. Правилникът е приет на заседание на Академическия съвет с протокол № 8 от 20.02.2008 г.