Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / КСК '08 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2008/2009 година / Документи за кандидатстване

   

Чл. 15. (1) Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване от 23 юни до 5 юли (без неделните дни) в сградата на Ректората. Документи се приемат и в офисите на фирми в страната до 3 юли (вж. приложения № 5 и № 6). (2) Кандидатите подават следните документи: 1. Комплект кандидатстудентски документи (по образец); 2. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща; 2.1. Завършилите небългарски училища представят легализирана от МОН диплома, в която са вписани преизчислените към шестобалната система оценки по отделните предмети; 3. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс. Таксата за кандидатстудентските изпити може да се внесе и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ “Св. Климент Охридски” (вж. приложение № 4). Внесена такса за участие в кандидатстудентските изпити не се възстановява. Такса в размер на един изпит заплащат: 3.1. Лауреати и първенци на международни и национални олимпиади и участници в национални състезания, получили оценка, която се признава за резултат от кандидатстудентски изпит; 3.2. Желаещи да ползват оценка от държавен зрелостен изпит, без да се явяват на конкурсни изпити; 3.3. Желаещи да ползват оценка, получена на предварителните изпити и които няма да се явяват на изпити от основната кандидатстудентска кампания; 3.4. Кандидатстващите по чл. 26, при условие че няма да се явяват на кандидатстудентски изпити; 3.5. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН, и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи; 4. Лауреатите на национални и международни олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, испански език, руски език, английски език, немски език, философия и история и цивилизация представят документ за оценката по съответния предмет. Документите на лауреатите се издават от МОН; 4.1. На кандидатите, получили оценка отличен (от 5.50 до 6) от националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование, МОН издава служебна бележка, която да послужи за приемането им във висши училища. За оценки по-ниски от отличен (5.50), служебна бележка се издава от Декана на съответния факултет; 5. Участниците в националните състезания по Химия и опазване на околната среда, Природни науки и екология и Физика представят документ с получената оценка, издаден от Декана на съответния факултет; 6. Учениците от Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) и Националната природо-математическа гимназия (НПМГ), защитили дипломна работа в съответния профил или положили зрелостен изпит по съответния предмет пред комисия от Софийския университет, представят документ от училището; 7. Кандидатстващите за възстановяване на студентски права представят уверение за успешно завършен първи курс на обучение с положени всички изпити; (3) Кандидатстващите по реда на ал. (2), т. 4, 4.1., 5, 6, и 7 подават документи в зала 241- северно крило на Ректората. (4) Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за редовно и задочно обучение, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия. (5) Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не са приложени всички документи или не са попълнени точно и четливо. (6) При подаване на документите длъжностното лице поставя един и същи входящ номер на молбата и на картончето на кандидат-студента, като не носи отговорност за неточности при попълването им. Чл. 16. (1) След срока, определен в чл. 15, ал. (1), не се приемат кандидатстудентски документи. (2) Не се правят промени и допълнения във вече подадени документи.