Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2013 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2013/2014 година / Документи за класиране

   

Чл. 20. (1) Кандидат-студентите подават документи за класиране и валидират информацията от кандидатстудентския си статус лично или чрез други лица от 24 юни до 06 юли 2013 г. (без неделните дни) в Информационния център на Ректората.

1. Документи на хартиен носител по образец се приемат и в офисите на фирми в страната до 04 юли 2013 г. (приложения № 4 и № 5).

(2) Регистриране за класирането и документи:

1. Процедурата по регистриране за класирането е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета;

2. Достъпът до електронния портал изисква задължителна регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща;

3. Кандидатите подават и съответните документи за класирането, след като са попълнили електронно необходимата информация на посочения адрес на страницата на Университета;

4. Право за участие в класирането се добива след валидиране на направения електронно запис на информацията.

(3) Кандидатите са длъжни физически да валидират декларираните данни в посочения в ал. (1) срок в Информационния център на Ректората, като представят задължително на длъжностните лица по приема следните документи:

1. Документ за самоличност;

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща;

2.1. Завършилите небългарски училища представят легализирана от МОМН диплома, в която са вписани преизчислените към шестобалната система оценки по отделните предмети;

3. Квитанция за платена такса за участие в класирането. Таксата, в размер на 30 лв., може да се внесе, както следва:

3.1. В касите на Ректората;

3.2. По банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ „Св. Климент Охридски“ (приложение № 3).

3.3. Внесена такса за участие в класирането не се възстановява.

3.4. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОМН, и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответен документ;

4. Лауреатите на национални и международни олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски език, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, класически езици, история и цивилизация, философия, гражданско образование и география представят документ за оценката по съответния предмет. Документите на лауреатите се издават от МОМН;

4.1. На кандидатите, получили оценка отличен (от 5.50 до 6.00) от националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование и география, МОМН издава служебна бележка, която да послужи за приемането им във висши училища. За оценки по-ниски от отличен (5.50), служебна бележка се издава от Декана на съответния факултет;

4.2. Деканските ръководства на факултетите, признаващи оценки от национални олимпиади, изискват от МОМН заверен протокол с имената и оценките на участниците в съответната олимпиада, въз основа на който издават служебни бележки за резултати от съответните изпити;

5. Участниците в националните състезания представят документ с получената оценка, издаден от Декана на съответния факултет;

6 Учениците от Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) и Националната природо-математическа гимназия (НПМГ), положили вътрешен изпит по съответния предмет пред комисия от Софийския университет, представят документ от училището;

7. Кандидатстващите за възстановяване на студентски права представят уверение за успешно завършен първи курс на обучение с положени всички изпити;

(3) Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за редовно и задочно обучение, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране;

(4) Кандидатстващите по чл. 7, ал. (2), 23, 24, 25, 26 и 27 подават необходимите документи за класиране единствено на специализирано гише в Информационния център на Ректората.

(5) При валидиране на кандидатстудентския запис системата генерира входящ номер на молбата и на картончето на кандидат-студента.

Чл. 21. (1) След срока, определен в чл. 20, ал. (1), не се приемат кандидатстудентски документи.

(2) Не се правят промени и допълнения във вече валидиран кандидатстудентски запис.