Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2021 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2021/2022 г. / Условия за кандидатстване

   

Чл. 4. (1) В Софийския университет “Св. Климент Охридски” могат да кандидатстват за всички специалности, форми на обучение и основание за прием лица, отговарящи на следните условия:

1. да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;

2. да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование за съответните специалности, съгласно Приложение № 2.

2.1. когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не е вписана оценка, която участва в образуването на състезателния бал, лицето представя документ за положен изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответното Регионално управление на образованието на Министерството на образованието и науката (МОН);

(2) Лицата, завършили висше образование и придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен.

Чл. 5. (1) За редовно и задочно обучение могат да кандидатстват:

1. български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство:

2. по реда, установен за български граждани, за обучение в Университета могат да кандидатстват чуждестранни граждани, ако:

2.1. имат двойно гражданство, едното от които е българско, постоянно пребиваващи в страната;

2.2. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България, което се удостоверява с документ за самоличност, издаден от МВР на Р България;

2.3. имат статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет;

2.4. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Чл. 6. Граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, временно пребиваващи в Република България, не могат да кандидатстват по реда на този Правилник, с изключение на кандидатстващите по чл. 5, ал. (1), т.т. 2.2 и 2.3.

Чл. 7. Не се допускат да кандидатстват чужденци, временно пребиваващи в Р. България, с изключение на тези, които са от българска народност и кандидатстват по реда на ПМС № 103 за осъществяване на образователна дейност на българите в чужбина.