Начало / Образование / Докторантури / Чуждестранни граждани / Зачисляване в докторантура

   

Общи положения

Зачисляването в докторантура се извършва със заповед на ректора след решение на факултетния съвет при следните условия:

  • след успешно издържани конкурсни изпити за граждани на ЕС за редовна и задочна форма на обучение;
  • положително решение след обсъждане на проекта за дисертация за докторантура на самостоятелна подготовка;
  • чужди граждани се зачисляват в докторантура със заповед на ректора след обсъждане на представените документи в научното звено и след решение на факултетния съвет без полагане на конкурсни изпити.

На зачислените докторанти се определя научен ръководител - хабилитирано лице или доктор на науките (при докторанти на самостоятелна подготовка ако е необходимо).

 

Такси за обучение

1. Докторанти, приети в изпълнение на междудържавни програми за образователен, научен и културен обмен се освобождават от заплащане на такса.

2. Докторанти, приети съгласно нормативни актове на Министерския съвет и докторанти, граждани на ЕС заплащат такса в годишен размер, определен с РМС № 286 от 26 април 2018 г. на Министерския съвет.

3. Със заплащане на обучението - редовна, задочна форма на обучение и на самостоятелна подготовка.

3.1. Приети докторанти от страни-членки на ЕС:

  • за редовна докторантура годишната такса за обучение е в размер на девет минимални работни заплати;
  • за задочна докторантура - шест минимални работни заплати;
  • за докторантура на самостоятелна подготовка - три минимални работни заплати.

Когато обучението и разработването на дисертационния труд е на чужд език горепосочените такси се увеличават с левовата равностойност на 850 евро.

3.2. Приети докторанти - чужди граждани от държави, които не са членки на ЕС:

За обучение на докторанти (с преподаване на български език), годишната такса е в левовата равностойност на:
1. редовна форма на обучение - 3300 €
2. задочна форма на обучение - 2750 €
3. ПН „Право“ - 5500 €
4. ПН "Медицина" - 10000 €

Когато обучението и разработването на дисертационния труд е на чужд език, годишната такса е в левовата равностойност на:

1. редовна форма на обучение - 6500 €
2. задочна форма на обучение - 3300 €
3. ПН "Педагогика" - 3000 €
4. ПН „Педагогика на обучението по ...“ - 3000 €
5. ПН "Теория и управление на образованието" - 3000 €
6. ПН „Право“ - 6500 €
7. ПН "Медицина" - 10000 €

 

3.3. Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на таксата за чужди граждани по т. 3.2.

 

Плащането се извършва в Паричния салон на СУ (Ректорат, Северно крило, ІV етаж) или по банков път: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

BIC CODE: BNBGBGSD,

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: трите имена на докторанта.

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и докторантската такса за обучение.

Таксата се внася във всеки клон на банка по избор!