Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Прием за учебната 2022-2023 г. / Срокове за подаване на документи и такси за кандидатстване / Платена форма на обучение

   

От 01.09.2022 г. до 31.10.2022 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

Необходимите документи за редовно и задочно обучение с полагане на конкурсни изпити са:

1. Заявление по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

2. Декларация по образец (изтегля се от интернет страницата на университета)

3. Автобиография (европейски формат)

4. Ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс, определена с Постановление на Министерския съвет (внася се след одобрение от съответния факултет да бъде обявен конкурса). За учебната 2022-2023 година таксата за кандидатстване е в размер на 50 лева за всеки изпит.

Приемът на документи за самостоятелна подготовка е през цялата година, без м.юли, август и септември.

Същите документи са и за самостоятелно разработване на дисертация без полагане на конкурсни изпити със заплащане на такса в размер на една минимална работна заплата (от 01.04.2022 г. - 710 лв.) за обсъждане на приложения проект за дисертация към документите.

Кандидатите за зачисляване, които са на основен трудов договор в Софийския университет “Св. Климент Охридски” не заплащат такса в размер на една минимална работна заплата за обсъждане на предложения проект за дисертация.