Начало / Новини / Календар / Гост-лекция на Илия Караниколов на тема: „Банки, финансови инструменти и средства от Европейския съюз“

Онлайн

На 26 май 2021г. от 11.00 часа в рамките на лекционния курс по „Финансово право“ на доц. д-р Савина Михайлова-Големинова гост-лектор ще бъде Илия Караниколов, началник управление „Мониторинг и финансови инструменти“, „Българска банка за развитие“ АД и председател на Надзорния съвет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ). Лекцията и дискусията с г-н Илия Караниколов ще бъдат на тема: „Банки, финансови инструменти и средства от Европейския съюз“.

Лекцията е в рамките на подписаното споразумение между СУ „Св.Климент Охридски“ и „Българска банка за развитие“ АД.

Събитието ще се проведе онлайн в Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVlYjQ5NWMtMjM1Ny00ODhkLWJkM2EtYTkyYzFjY2M4NDNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f01965d2-75cd-4dbc-8843-2691bbeab0d0%22%2c%22Oid%22%3a%2297ad79ae-930f-4ca6-9431-6116cebade17%22%7d

От 2020 г. Илия Караниколов е ръководител на дирекция „Финансови инструменти и мониторинг“ в Българска банка за развитие, отговаряща за подготовката на раздели ЕС и Държавите-членки по InvestEU, включително инвестиционни стратегии и фишове за проекти, и председател на надзорния съвет на Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕООД (Фонд на Фондовете).

Г-н Караниколов има повече от 20 години опит в банковия и финансов сектор, публичната администрация, присъединяването към ЕС, управлението на структурните фондове, стратегиите и програмите на ЕС, финансовия контрол, анализ на разходи-ползи на големи инфраструктурни транспортни проекти, сред които:

 • Операции на структурните фондове на ЕС: регламенти, обществени поръчки, конкуренция и регламенти за държавните помощи;
 • Управление на активи и пасиви, структуриране и управление на портфейлни гаранции и банкови продукти за МСП и търговски банки, микрофинансиране, МФИ и др.;
 • Структуриране и управление на финансови инструменти по структурните фондове (Развитие на селските райони 2007-2014, ОП Риболов и аквакултури 2007-2014, ОП Конкурентоспособност 2014-2020, ОП Региони в растеж 2014-2020, ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, ОП Човешки ресурси Развитие 2014-2020 и ОП Околна среда 2014-2020, JERAMIE (2007) и програми на ЕИФ);
 • Консултантски услуги за индустриални и финансови инвеститори;
 • Финансово управление и мониторинг на проекти, финансирани със средства от ЕС;
 • Преговори с държавната администрация и Европейската комисия.

Заемани позиции:

 • Изпълнителен директор и заместник-председател на управителния съвет, управител на фонд „Финансови инструменти в България” ЕООД;
 • Съветник на министъра на икономиката, ОП „Иновации и конкурентоспособност и инициатива за МСП“ (ЕИФ);
 • Консултант, Управление на структурните фондове, икономически и финансов анализ, Анализ на разходите и ползите на големи транспортни инфраструктурни проекти;
 • Изпълнителен директор и член на управителния съвет, „Българска банка за развитие“ АД
 • Председател на Съвета на директорите на Национален гаранционен фонд и микрофинансираща институция „Jobs“;
 • Началник отдел - Юробанк И Еф Джи България;
 • Ръководител на финансови отдели в дирекциите, работещи с предприсъединителни и структурни фондове, Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на труда и социалната политика;

Друг професионален опит:

 • Член на административния съвет на Европейската асоциация на публичните банки (Брюксел);
 • Представител на ББР в NEFI и Европейската асоциация на дългосрочните инвеститори;
 • Член на инвестиционния съвет на JEREMY България;
 • Член на консултативния съвет на Пакта за индустриална стабилност, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;
 • Член на вътрешна работна група на Българска банкова асоциация;
 • Член на работната група 21 (Регионална политика и структурни инструменти) в процеса на преговори за присъединяване към ЕС;
 • Член на работната група за разработване на многогодишен програмен документ ФАР 2004-2006;
 • Член на работната група за подготовка на Програма за икономическо развитие на България 2007-2013;
 • Член на работната група за развитие на ОП Конкурентоспособност 2007-2013.