Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Научноизследователски сектор / Дейност

   

Научноизследователският сектор при Софийския университет обхваща дейността на академичния състав по организирането, обслужването и извършването на фундаментални и приложни изследвания, консултантска, експертна, технологична и други дейности, осъществявани въз основа на договори.

НИС работи на принципа на стопанската сметка – приходите и разходите на всеки проект се водят на отделна счетоводна партида и разходите са в рамките на приходите.

Чрез НИС ежегодно се изпълняват над 300 договора, от които над 60 са по програми на Европейската комисия и около 40 - с международни фирми и организации от Европа, Япония и САЩ.

Изследователската дейност обхваща различни области на природните и обществените науки. Особено активни са изявите в следните области:

 • информационни технологии;
 • микробиология и биотехнологии;
 • оптоелектроника и наноматериали;
 • синтез на нови органични и неорганични вещества;
 • термодинамика и хидродинамика на дисперсни системи;
 • физика на плазмата и газовите разряди;
 • лабораторни технологии за производство на реактиви;
 • лазерна технология и апаратура;
 • екология и опазване на природната среда;
 • радиоактивно замърсяване на почвата, водата и въздуха;
 • регионална геология и геоложко картиране;
 • проблеми на висшето образование;
 • социални науки;
 • религиозни изследвания;
 • икономическа оценка на проекти и фирми.