Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Калина Тодорова Петкова, Исторически факултет

Ауд. 41А, Ректорат, Южно крило

Защита на дисертация на тема: "Предримски таракоти от Тракия" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология – Археология (Класическа археология). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Тотко Стоянов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: