Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Зорница Петрова Петрова, Философски факултет

Конферентна зала, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Зорница Петрова Петрова редовна докторантка по професионално направление 3.1.СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА, ДОКТОРСКА ПРОГРАМА КУЛТУРОЛОГИЯ /ТЕОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ/ катедра „История и теория на културата”за получаване на научната и образователна степен „доктор”. Тема: В търсене на природност и автентичност – новите религиозни движения като културен феномен

 

Автореферат

Председател на научното жури: доц. д-р Галина Гончарова

Рецензии

Становища