Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Вяра Николаева Велчева, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Вяра Николаева Велчева на тема: Некласически” противотуморни препарати на основата на метални комплекси – синтез, структура и свойствапо професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия), задочен докторант.

Научен ръководител: доц. д-р Галина Георгиева Генчева - Кисьовска

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107