Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Владислав Красимиров Танов, Стопански факултет

Зала 401, бл. 3, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (с възможност за онлайн включване)

 

Защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Владислав Красимиров Танов „Игрови модели и моделиране на времеви редове“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.8 Икономика, ДП „Аналитични изследвания върху данни (Data Science)“

 

Председател: доц. д-р Деян Василев Радев

 

 

Рецензии:

 

Становища: