Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Винченцо Филети, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на дисертационен труд на Винченцо Филети на тема „Философия чрез дистанционно обучение: теории и образователни стратегии”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език), редовен докторант, отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Даниела Василева Сотирова

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Кирилов Михайлов

Рецензии:

Становища: