Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Виктория Алберт Трайкова, Богословски факултет

Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Идеята за прераждането в източните религии (Богословски анализ)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Пенков

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: