Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Светлана Йорданова Танева, Факултет по класически и нови филологии

Защита на докторска дисертация на Светлана Йорданова Танева на тема “Основни тенденции в терминологичните системи на денталната медицина и черепно- челюстно-лицевата хирургия (върху материали на английски и руски език)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология, Общо и сравнително езикознание (Сравнителен анализ на английска и руска медицинска терминология)

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Цветомира Венкова

Защитата ще се проведе дистанционно на 10 януари 2022 г., понеделник, от 10.00 ч. на :

https://us02web.zoom.us/j/82525088942

 

Автореферат – BG , EN

 

Рецензии:

  • доц. д-р Цветомира Венкова – BG , EN
  • доц. д-р Павлина Кънчева – BG , EN

Становища:

  • проф. д-р Дияна Янкова – BG , EN
  • доц. д-р Красимира Петрова – BG, EN
  • доц. д-р Цвета Хорева – BG , EN

 

 

 

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в каб. 167, Катедра по англицистика и американистика, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" № 15.