Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стефка Стоянова Стоянова, Факултет по химия и фармация

501 зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 5

 

Публична защита на дисертационния труд на Стефка Стоянова Стоянова на тема: ”Анализ на диагностичните и терапевтични стратегии при пациенти с артериална хипертония чрез методитеза измерване на лекарствената използваемост и рационалната лекарствена употреба на макроравнище в България” по професионално направление 7.3. Фармация /Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията/, редовен докторант.

Научен ръководител: проф. д-р Емил Христов, дф

Председател на научното жури: проф. Златка Димитрова Димитрова, дфн

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107