Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Снежанка Георгиева Колева, Философски факултет

Ректорат, Конферентна зала и Майкрософт Тиймс

Снежанка Георгиева Колева, докторант задочна форма, зачислена със Заповед № РД 20-149 от 25.01.2013г. в научно направление 3.3 Политически науки (Европеистика – Икономически изследвания на ЕС), с научен ръководител проф. д-р Ингрид Симеонова Шикова и тема на дисертацията: „Ефективност на инструментите за защита на потребителите на финансови услуги в Европейския съюз“.

Председател на научното жури: проф. дпн Нели Ангелова Огнянова

Автореферат

Рецензии:

Становища: