Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Райна Руменова Георгиева, Юридически факултет

Заседателна зала 2, Ректорат

 

Публична защита за присъждане на образователната и научната степен „доктор" в професионално направление 3.6 ПРАВО (Конституционно право) на Райна Руменова Георгиева с тема на дисертацията „Европейският модел на конституционно правосъдие в XXI век и българският Конституционен съд"

Публичната защита ще се проведе на 14.03.2022 г., от 15.00 ч., в Заседателна зала 2, Ректорат на СУ „Св. Кл. Охридски", Северно крило, Ректорат.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Мартин Кирилов Белов

Научен ръководител: проф. д-р Мариана Тодорова Карагьозова-Финкова

 

 

Рецензии:

 

Становища: