Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Радостина Борисова Антонова, Философски факултет

Публична защита за придобиване на образователно научна степен "доктор" на Радостина Борисова Антонова по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология). Тема на дисертацията: „Влиянието на груповата принадлежност върху жизнените перспективи при младежи от български и ромски произход“

 

Председател на научното жури: доц. дсн Милена Якимова Якимова

 

 

Рецензии:

 

 

Становища: