Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петя Димитрова Иванова, Факултет по педагогика

Зала 1 Ректорат

Защита на докторската дисертация на Петя Димитрова Иванова на тема „Развитие на детските организации в България през периода 1944-1990 година – педагогически аспекти“ по професионално направление 1.2. „Педагогика” (История на педагогиката и българското образование). Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дпн Пенка Ненова Цонева

 

Председател на научното жури: проф. дпн Сийка Георгиева Чавдарова-Костова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: