Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Пенка Господинова Василева-Георгиева, Философски факултет

бул. “Цариградско шосе“ №125, блок 4, етаж 1, Конферентна зала „Яйцето“ (за присъствен формат) и/или онлайн в платформата MS Teams

Публична защита на Пенка Господинова Василева-Георгиева за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика – Реторика в публичната комуникация) с дисертационен труд на тема: „ДЯСНА ПОЛИТИЧЕСКА РЕТОРИКА (в случая на Реформаторския блок)“. Редовен докторант, с научен ръководител проф. дфн Величко Руменчев.

Председател на научното жури: доц. д-р Нели Георгиева Стефанова

Автореферат

Рецензии:

Становища: