Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Нина Ангелова Чавдарова, Философски факултет

Присъствено на бул. “Цариградско шосе“ №125, блок 4, етаж 1, Конферентна зала „Яйцето“ и дистанционно и в платформата MS Teams (ЛИНК КЪМ СРЕЩАТА)

Публична защита на Нина Ангелова Чавдарова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика – Джендър реторика) с дисертационен труд на тема: „Реторика на съпротивата срещу джендър теорията в българския дебат относно Истанбулската конвенция“. Редовен докторант, с научен ръководител доц. д-р Герасим Петрински.

Председател на научното жури: доц. д-р Нели Георгиева Стефанова

Автореферат

Рецензии:

Становища: