Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Тодоров Павлов, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на дисертацията на НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ПАВЛОВ за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия, Философия културата, правото, политиката и икономиката (Феноменология)

ТЕМА: " Хайдегер и проблемът за отчуждението "

Автореферат

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Колев

Рецензии

Становища