Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Нели Илиева Илиева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защита на докторска дисертация на тема: „Медийната грамотност: разбиране и употреба на медиен текст в горен курс на средното училище ” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Медиен език и стил), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д.н. Андреана Ефтимова
Председател на научното жури: проф. д-р Грета Дерменджиева

Автореферат

Рецензии:

  • проф. д-р Грета Дерменджиева BG / EN
  • доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева BG / EN

Становища:

  • проф. д-р Ефрем Ефремов BG / EN
  • проф. д-р Мария Илиева BG / EN
  • доц. д-р Гергана Падарева-Илиева BG / EN