Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Наталия Викторова Николова, Философски факултет

Он-лайн в електронна платформа MS Teams на следния линк: Click here to join the meeting

Публична защита на редовен докторант НАТАЛИЯ ВИКТОРОВА НИКОЛОВА по професионално направление 3.2. Психология, Културна и диференциална психология (на английски език).

Тема на дисертацията: „Личностни и социални фактори при мотивация за постижение“.

Председател на научното жури: проф. дпсн. Соня Методиева Карабельова

Автореферат

Рецензии:

Становища: