Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мила Боянова Мошелова, Философски факултет

Зала 305, 4 блок, Философски факултет бул. Цариградско шосе"125, ет.3

Публична защита на дисертацията на Мила Боянова Мошелова за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 3.3. Политически науки (Политология - Съвременна българска политика)

ТЕМА: " Влияние на радикално десния политически дискурс върху системните политически партии в България и Великобритания (2010 г. – 2019 г.)"

Автореферат

Председател на научното жури: доц. д-р Милен Тодоров Любенов

Рецензии

Становища

Качено на 07.11.2022 г. в 17:30 ч.