Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Сашкова Вълкова, Исторически факултет

Заседателна зала 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Мария Сашкова Вълкова на тема: „Андрей Тошев – държавник, дипломат, политик“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2 История и археология – Докторска програма „История на България - Нова българска история 1878-1944“. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Владимир Георгиев Станев

 

Автореферат БГ / EN

Рецензии:

Становища: