Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Красимирова Миланова, Факултет по класически и нови филологии

Зала 1, Ректорат.

Защита на докторска дисертация на Мария Красимирова Миланова на Тема : „Отражение на идеологиите и политиките за езика върху езиковите и дискурсивнипрактики при малцинства в България и Франция“ за присъждане на образователна инаучна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология.Социолингвистика на френски език.

 

 

Председател на научното жури : проф. дфн Красимира Алексова (СУ „Св.Климент Охридски“)

 

Рецензии :

 

Становища :

Защитата ще се проведе на 19.12.2022 г. от 14:00 часа, Зала 1, Ректорат.