Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / маг. фармацевт Владимир Антонов Атанасов, Факултет по химия и фармация

501 зала във Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Владимир Антонов Атанасов на тема: Проучване на ролята и участието на фармацевта в клинични изпитвания на лекарствени продуктипо професионално направление 7.3. Фармация (Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията), самостоятелен докторант.

Научни ръководители: доц. д-р Емил Иванов Христов, дф и проф. Илко Николаев Гетов, дф

Председател на научното жури: доц. д-р Сава Огнянов Георгиев, дф

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107