Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / маг. фармацевт Цветомир Марио Делийски, Факултет по химия и фармация

501 зала на Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Климент Охридски”, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на маг. фармацевт Цветомир Марио Делийски на тема: Свързано със здравето качество на живот при пациенти с васкулити, асоциирани с антинеутрофилни цитоплазмени антитела, провеждaщи биологично лечениепо професионално направление 7.3. Фармация (Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията), свободен докторант.

Научни ръководители: доц. д-р Емил Иванов Христов, дф и доц. д-р Любомир Маринов Маринчев, дм

Председател на научното жури: доц. Калина Гочева Андреевска, дф

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107