Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Любомира Веселинова Попова, Философски факултет

Ректорат на СУ „Св.Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, Конферентна зала и онлайн в MS Teams Линк към срещата

Публична защита на Любомира Веселинова Попова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика - История на европейската интеграция - Източно разширяване на ЕС) с дисертационен труд на тема: „Социално-историческо конструиране на политическия процес на присъединяване на България към ЕС“ с научен ръководител проф. дсн. Георги Димитров Димитров.

Председател на научното жури: доц. дпн Мирела Велкова Велева

Автореферат

Рецензии:

Становища: