Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Любомира Стоилова Димитрова, Философски факултет

зала Яйцето, блок 4, Философски факултет

Публична защита на задочен докторант ЛЮБОМИРА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация).

 

Тема на дисертацията: „ИКОНОМИКА НА ОБЩЕСТВЕНОТО УЧАСТИЕ (Население и инвестиционни предложения за добив на златосъдържаща руда в общините Брезник, Крумовград и Трън, 2001-2017)

 

Председател на научното жури доц. д-р Атанас Владиславов Славов

 

Автореферат

Рецензенти:

доц. д-р Атанас Владиславов Славов

проф. дн Пенчо Денчев Пенчев

Становища:

проф. д-р Иван Христов Чалъков

доц. д-р Красен Стефанов Станчев

доц. д-р Васил Иванов Гарнизов