Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Кремена Стефанова Дачова, Философски факултет

Присъствено на бул. “Цар Освободител“ №15, Ректорат, Южно крило, ет.3 зала 63 и дистанционно и в платформата MS Teams:

 

Публична защита на Кремена Стефанова Дачова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика – Невербална комуникация в реториката) с дисертационен труд на тема: „"Промени в невербалните кодове в публичната комуникация в условия на глобалното предизвикателство за здравето - COVID -19“. Редовен докторант, с научен ръководител проф. дфн Величко Димитров Руменчев.

Председател на научното жури: доц. д-р Герасим Иванов Петрински

Автореферат

Рецензии:

Становища: