Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Красимир Николов Иванов, Богословски факултет

Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Пастирска грижа за семейства при психо-социална терапия на зависимости" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р протойерей Иван Иванов

Автореферат

Рецензии:


Становища: