Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Йордан Йорданович, Философски факултет

зала 63, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Йордан Йорданович за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия, Философия с преподаване на английски език

ТЕМА: " У. Бек и З. Бауман за съвременното общество "

Автореферат

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Михайлов

Рецензии

Становища